Дистрибуирани компјутерски системи
(INF-3-DKS)

Курс за студентите кои го слушаат предметот Дистрибуирани компјутерски системи.