Визуелно програмирање
(INF-2-VP)

Курс за студентите кои го слушаат предметот Визуелно програмирање.