Објектно ориентирано програмирање
(INF-2-OOP)

Курс за студентите кои го слушаат предметот Објектно ориентирано програмирање.